حذفیات کنکور ۱۴۰۴

حذفیات کنکور ۱۴۰۴

تقریبا یک ماه پیش از موعد برگزاری کنکور یکسری مباحث توسط سازمان سنجش از کنکور حذف می شود که این حذفیات تقریبا مانند حذفیات سال پیش بوده و داوطلبان می توانند بر اساس حذفیات کنکور پیشین برنامه ریزی مطالعاتی داشته باشند. از آنجایی که حذفیات کنکور ۱۴۰۴ هنوز اعلام نشده است، موقتا در این صفحه حذفیات کنکور ۱۴۰۳ را قرار می دهیم تا شما داوطلبان کنکوری برای برنامه ریزی خود یک ذهن آگاهی نسبت به حذفیات داشته باشید.

حذفیات کنکور تجربی

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلیسال چاپحذفیات
زیست شناسی ۱۱۱۰۲۱۶دهم۱۴۰۰مطالبی که با عنوان (بیشتر بدانید) و واژه شناسی مشخص شده اند_پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی _فرمول ساختاری مواد شیمیایی_پرسش از شکل هایی که با غیر مجاز بودن طرح سوال در کتاب درسی مشخص شده اند.
زیست شناسی ۲۱۱۱۲۱۶یازدهم۱۴۰۱مطالبی که با عنوان (بیشتر بدانید) و واژه شناسی مشخص شده اند_پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی _فرمول ساختاری مواد شیمیایی_پرسش از شکل هایی که با غیر مجاز بودن طرح سوال در کتاب درسی مشخص شده اند.
زیست شناسی ۳۱۱۲۲۱۶دوازدهم۱۴۰۲مطالبی که با عنوان (بیشتر بدانید) و واژه شناسی مشخص شده اند_پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی _فرمول ساختاری مواد شیمیایی_پرسش از شکل هایی که با غیر مجاز بودن طرح سوال در کتاب درسی مشخص شده اند.
فیزیک ۱۱۱۰۲۱۴دهم۱۴۰۰تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.در بسیاری  از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راست ایا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمیگیرد.
فیزیک ۲۱۱۱۲۴۴یازدهم۱۴۰۱تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.در بسیاری  از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمیگیرد.
فیزیک ۳۱۱۲۲۴۴دوازدهم۱۴۰۲تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.در بسیاری  از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمیگیرد.
ریاضی ۱۱۱۰۲۱۱دهم۱۴۰۰تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
ریاضی ۲۱۱۱۲۱یازدهم۱۴۰۱تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
ریاضی ۳۱۱۲۲۱۱دوازدهم۱۴۰۲
شیمی ۱۱۱۰۲۱۰دهم۱۴۰۰پرسش از محتوای در میان تار نما، تفکر نقادانه و آیا می دانید_ نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده _ رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی_ 
شیمی ۲۱۱۲۱۰یازدهم۱۴۰۱پرسش از محتوای در میان تار نما، تفکر نقادانه و آیا می دانید_ نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده _ رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی_ 
شیمی ۳۱۱۲۲۱۰دوازدهم۱۴۰۲پرسش از محتوای در میان تار نما، تفکر نقادانه و آیا می دانید_ نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده _ رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی_ 
زمین شناسی ۱۱۱۲۳۷یازدهم۱۴۰۱حفظ کردن اعداد _ مطالبی که با عنوان بیشتر بخوانید، و واژه شناسی مشخص شده اند_دانشمندان علوم زمین

حذفیات کنکور ریاضی

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلیسال چاپحذفیات
فیزیک ۱۱۱۰۲۰۹دهم۱۴۰۰تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.در بسیاری  از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمیگیرد.
فیزیک ۲۱۱۱۲۰۹یازدهم۱۴۰۱تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.در بسیاری  از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمیگیرد.
فیزیک ۳۱۱۲۲۰۹دوازدهم۱۴۰۲تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها ، پیوست ها، واژه نامه ها ، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی که تصاویر دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسایل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.در بسیاری  از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزیابی بیان شده است که در طراحی سوالات و الزاما رعایت می شود. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمود بر هم نیستند با کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مد نظر قرار نمیگیرد.
ریاضی ۱۱۱۰۲۱۱دهم۱۴۰۰تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
هندسه ۱۱۱۰۲۱۳دهم۱۴۰۰تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 
هندسه ۲۱۱۱۲۱۳یازدهم۱۴۰۱
هندسه ۳۱۱۲۲۱۳دوازدهم۱۴۰۲
حسابان ۱۱۱۱۲۱۴یازدهم۱۴۰۱
حسابان ۲۱۱۲۲۱۴دوازدهم۱۴۰۲
ریاضیات گسسته ۱۱۲۲۱۵دوازدهم۱۴۰۲
آمار و احتمال۱۱۱۲۱۵یازدهم۱۴۰۱
شیمی ۱۱۱۰۲۱۰دهم۱۴۰۰پرسش از محتوای در میان تار نما، تفکر نقادانه و آیا می دانید_ نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده _ رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی_ 
شیمی ۲۱۱۲۱۰یازدهم۱۴۰۱پرسش از محتوای در میان تار نما، تفکر نقادانه و آیا می دانید_ نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده _ رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی_ 
شیمی ۳۱۱۲۲۱۰دوازدهم۱۴۰۲پرسش از محتوای در میان تار نما، تفکر نقادانه و آیا می دانید_ نام گذاری ترکیب های آلی بجز آلکان ها_ حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده _ رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از ۳۶ در جدول تناوبی_ 
زمین شناسی ۱۱۱۲۳۷یازدهم۱۴۰۱حفظ کردن اعداد _ مطالبی که با عنوان بیشتر بخوانید، و واژه شناسی مشخص شده اند_دانشمندان علوم زمین

حذفیات کنکور انسانی

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلیسال چاپحذفیات
عربی، زبان قران ۱ علوم انسانی۱۱۰۲۷دهم۱۴۰۰بخش (البحث العلمی)_ ذکر صیغه فعل به صورت للغایب_ اصطلاح مفرد مذکر غایب ذکر شود.
عربی، زبان قران ۲ علوم انسانی۱۱۱۲۰۷یازدهم۱۴۰۱بخش (للمطالعه) صفحات ۵۷ و ۵۸_ بخش (البحث المعلمی)
عربی، زبان قران ۳ علوم انسانی۱۱۲۲۰۷دوازدهم۱۴۰۲بخش (خوب است بدانیم) صفحه ۱۸_ تشخیص اسلوب حصر
فلسفه ۱۱۱۱۲۲۶یازدهم۱۴۰۱فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده _مطالبی که در حاشیه کتاب آمده_ پاورقی ها_ مطالب مربوط به مطالعه 
فلسفه ۲۱۱۲۲۲۶دوازدهم۱۴۰۲فعالیت های درون متن که با علامت * مشخص شده _مطالبی که در حاشیه کتاب آمده_ پاورقی ها_ مطالب مربوط به مطالعه 
منطق۱۱۰۲۲۳دهم۱۴۰۰پیرابندهای آبی ستاره دار_ حکایت ها_ پاورقی ها_ صفحات آنچه در این بخش میخوانیم_صفحات عناوین بخش ها_ فرهنگ اصطلاحات
جغرافیای ۲۱۱۱۲۱۸یازدهم۱۴۰۱مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیر نویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها، واژه نامه های پیوست کتاب
جغرافیای ۳۱۱۲۲۱۸دوازدهم۱۴۰۲
تاریخ ۱۱۱۰۲۱۹دهم۱۴۰۰تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح_تمامی مطالب مندرج در جدول_ تمامی مطالب مندرج در نمودار های خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها_متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه بررسی شواهد و مدارک_ تمامی مطالب مندرج در زیرنویس
تاریخ ۲۱۱۱۲۱۹یازدهم۱۴۰۱تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح_تمامی مطالب مندرج در جدول_ تمامی مطالب مندرج در نمودار های خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها_متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه بررسی شواهد و مدارک_ تمامی مطالب مندرج در زیرنویس
تاریخ ۳۱۱۲۲۱۹دوازدهم۱۴۰۲تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح_تمامی مطالب مندرج در جدول_ تمامی مطالب مندرج در نمودار های خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها_متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه بررسی شواهد و مدارک_ تمامی مطالب مندرج در زیرنویس
روان شناسی۱۱۱۲۲۴یازدهم۱۴۰۱بخش برای مطالعه تمام دروس_پانویس های انگلیسی تمام صفحات کتاب
ریاضی و آمار ۱۱۱۰۲۱۲دهم۱۴۰۰تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 
ریاضی و آمار ۲۱۱۱۲۱۲یازدهم۱۴۰۱تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب _ درس دوم(درس سری های زمانی) از فصل سوم (فصل آمار)صفحات ۶۳ تا ۷۳
ریاضی و آمار ۳۱۱۲۲۱۲دوازدهم۱۴۰۲تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 
اقتصاد۱۱۰۲۲۱دهم۱۴۰۰بخش های موقعیت در اول هر درس، بیشتر بدانیم، شهر و شکر درس زندگی گفتگو در کلاس فعالیت هایی که در کلاس با مشارکت دبیر و دانش آموز طراحی می شود.
جغرافیای ایران۱۱۰۲۱۸دهم۱۴۰۰مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیر نویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها، واژه نامه های پیوست کتاب

حذفیات کنکور معارف

نام کتاب کد کتاب پایه تحصیلیسال چاپحذفیات
تاریخ اسلام ۱۱۱۰۲۳۳دهم۱۴۰۰تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح_تمامی مطالب مندرج در جدول_ تمامی مطالب مندرج در نمودار های خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها_متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه بررسی شواهد و مدارک_ تمامی مطالب مندرج در زیرنویس
تایخ اسلام ۲۱۱۱۲۳۳یازدهم۱۴۰۱تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح_تمامی مطالب مندرج در جدول_ تمامی مطالب مندرج در نمودار های خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها_متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه بررسی شواهد و مدارک_ تمامی مطالب مندرج در زیرنویس
تاریخ ۳ ایران در دوره اسلامی ۱۱۲۲۳۳دوازدهم۱۴۰۲تمامی مطالب ذیل عنوان های بیشتر بدانیم و یک توضیح_تمامی مطالب مندرج در جدول_ تمامی مطالب مندرج در نمودار های خط زمان، نقشه ها و تصاویر تاریخی و سایر نمودار ها_متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه بررسی شواهد و مدارک_ تمامی مطالب مندرج در زیرنویس
عربی، زبان قران ۱ علوم انسانی۱۱۰۲۰۸دهم۱۴۰۰بخش های ستاره دار مانند قواعد و تمرینات که برای مطالعه دانش آموزان است_ کلیه قواعد پاورقی_ بخش (البحث العلمی)_تشخیص اسم مبالغه بودن یا نبودن اسم ابزار و شغل بر وزن فعال و فعاله
عربی، زبان قران ۲ علوم انسانی۱۱۱۲۰۸یازدهم۱۴۰۱
عربی، زبان قران ۳ علوم انسانی۱۱۲۲۰۸دوازدهم۱۴۰۲
روان شناسی۱۱۱۲۲۴یازدهم۱۴۰۱بخش برای مطالعه تمام دروس_پانویس های انگلیسی تمام صفحات کتاب
ریاضی و آمار ۱۱۱۰۲۱۲دهم۱۴۰۰تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 
ریاضی و آمار ۲۱۱۱۲۱۲یازدهم۱۴۰۱تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب _ درس دوم(درس سری های زمانی) از فصل سوم (فصل آمار)صفحات ۶۳ تا ۷۳
ریاضی و آمار ۳۱۱۲۲۱۲دوازدهم۱۴۰۲تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب 
اقتصاد۱۱۰۲۲۱دهم۱۴۰۰بخش های موقعیت در اول هر درس، بیشتر بدانیم، شهر و شکر درس زندگی گفتگو در کلاس فعالیت هایی که در کلاس با مشارکت دبیر و دانش آموز طراحی می شود.
جغرافیای ایران۱۱۰۲۱۸دهم۱۴۰۰مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیر نویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها، واژه نامه های پیوست کتاب

مطالب مرتبط
تاثیر معدل در کنکور 1404
بودجه بندی کنکور 1404

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *