ثبت نام دوره امتحانات نهایی کلاسینو شروع شد.

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۴

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۴

بودجه بندی کنکور، شامل یکسری اطلاعات دقیق عددی است که بر اساس کنکور سال قبل، پیش بینی می کند که از هر مبحث هر درس، چه تعداد تست در کنکور طراحی می شود. در این مطلب دقیق ترین بودجه بندی کنکور ۱۴۰۴ برای گروه های آزمایشی تجربی، ریاضی

بودجه بندی کنکور ریاضی

بودجه بندی ریاضیات کنکور ریاضی

 • بودجه بندی درس ریاضی در آزمون سراسری رشته ریاضی به شرح زیر است :
مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
مجموعه، الگو و دنباله۲ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال۰ سوال
مثلثات۳ سوال۴ سوال۵ سوال۳ سوال۲ سوال
توان های گویا و عبارت های جبری۱ سوال۲ سوال۲ سوال۱ سوال۱ سوال
معادله ها و نامعادله ها۲ سوال۳ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
تابع۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
شمارش، بدون شمردن۰۰۱ سوال۰۰
آمار۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۰ 
توابع نمایی و لگاریتمی۱ سوال۲ سوال۳ سوال۱ سوال۱ سوال
حد و پیوستگی۳ سوال۴ سوال۴ سوال۳ سوال۲ سوال
مشتق۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۲ سوال
کاربردهای مشتق۲ سوال۴ سوال۲ سوال۲ سوال۱ سوال
آشنایی با مبانی ریاضیات۰۳ سوال۲ سوال۳ سوال۲ سوال
احتمال۲ سوال۲ سوال۳ سوال۲ سوال۲ سوال
آشنایی با نظریۀ اعداد۴ سوال۴ سوال۳ سوال۴ سوال۱ سوال 
حد نامتناهی و بی نهایت۱ سوال۰۱ سوال۱ سوال۱ سوال
ماتریس۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۲ سوال
گراف و مدل سازی۲ سوال۲ سوال۱ سوال۲ سوال۱ سوال
ترکیبیّات (شمارش)۴ سوال۴ سوال۱ سوال۴ سوال۰ 
ترسیم های هندسی و استدلال۱ سوال۰۲ سوال۰۰
قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن۲ سوال۲ سوال۲ سوال۰۲ سوال
چند ضلعی ها۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
تجسم فضایی۳ سوال۲ سوال۳ سوال۲ سوال۲ سوال
دایره۳ سوال۳ سوال۱ سوال۳ سوال۲ سوال
تبدیل های هندسی و کاربردها۲ سوال۲ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال
روابط طولی در مثلث۱ سوال۱ سوال۰۱ سوال۱ سوال

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی

 • بودجه بندی درس فیزیک در آزمون سراسری رشته ریاضی به شرح زیر است :
مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
فیزیک و اندازه گیری۰۱ سوال۲ سوال۰۰
ویژگی های فیزیکی مواد۱ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
کار، انرژی و توان۳ سوال۲ سوال۱ سوال۲ سوال۱ سوال
دما و گرما۵ سوال۴ سوال۵ سوال۴ سوال۳ سوال
ترمودینامیک۴ سوال۲ سوال۲ سوال۳ سوال۳ سوال
الکتریسیتۀ ساکن۵ سوال۴ سوال۵ سوال۳ سوال۳ سوال
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم۴ سوال۵ سوال۳ سوال۴ سوال۳ سوال
مغناطیس۲ سوال۲ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال
القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب۲ سوال۲ سوال۲ سوال۳ سوال۲ سوال
حرکت بر خط راست۴ سوال۵ سوال۳ سوال۴ سوال۳ سوال
دینامیک و حرکت دایرهای۵ سوال۵ سوال۲ سوال۶ سوال۲ سوال
نوسان و موج ۴ سوال۶ سوال۳ سوال۴ سوال۴ سوال
برهم کنش های موج۲ سوال۲ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال
آشنایی با فیزیک اتمی ۲ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
آشنایی با فیزیک هسته ای۲ سوال۱ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی

 • بودجه بندی درس شیمی در آزمون سراسری رشته ریاضی به شرح زیر است :
مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
کیهان زادگاه الفبای هستی۲ سوال۳ سوال۲ سوال۳ سوال۳ سوال
ردپای گازها در زندگی۳ سوال۲ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
آب، آهنگ زندگی۴ سوال۵ سوال۶ سوال۲ سوال۲ سوال
قدر هدایای زمینی را بدانیم۴ سوال۵ سوال۴ سوال۴ سوال۱ سوال
در پی غذای سالم۴ سوال۳ سوال۵ سوال۴ سوال۲ سوال
پوشاک، نیازی پایان ناپذیر۳ سوال۳ سوال۴ سوال۶ سوال۳ سوال
مولکول ها در خدمت تندرستی۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۴ سوال
آسایش و رفاه در سایه شیمی۳ سوال۳ سوال۳ سوال۴ سوال۲ سوال
شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری۲ سوال۳ سوال۲ سوال۴ سوال۴ سوال
 شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر۳ سوال۲ سوال۳ سوال۲ سوال۱ سوال
ترکیبی۴ سوال۳ سوال۰۰۴ سوال

بودجه بندی کنکور تجربی

بودجه بندی زمین شناسی کنکور تجربی

بودجه بندی درس زمین شناسی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :

مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
آفرینش کیهان و تکوین زمین۵ سوال۴ سوال۵ سوال۵ سوال۴ سوال
منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه۳ سوال۵ سوال۳ سوال۳ سوال۲ سوال
منابع آب و خاک۳ سوال۵ سوال۴ سوال۴ سوال۲ سوال
زمین شناسی و سازه های مهندسی۴ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۲ سوال
زمین شناسی و سلامت۴ سوال۲ سوال۴ سوال۴ سوال۲ سوال
پویایی زمین۳ سوال۴ سوال۳ سوال۳ سوال۲ سوال
زمین شناسی ایران۳ سوال۲ سوال۳ سوال۳ سوال۱ سوال

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی

بودجه بندی درس ریاضی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :

مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
مجموعه، الگو و دنباله۱ سوال۱ سوال۱ سوال۰۱ سوال
مثلثات۴ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال
توان های گویا و عبارت های جبری۰۰۰۱ سوال۱ سوال
معادله ها و نامعادله ها۳ سوال۳ سوال۳ سوال۲ سوال۳ سوال
تابع۲ سوال۲ سوال۲ سوال۴ سوال۲ سوال
شمارش بدون شمردن۱ سوال۱ سوال۱ سوال۰۱ سوال
آمارواحتمال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۲ سوال۳ سوال
هندسه تحلیلی و جبر۴ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال۳ سوال
توابع نمایی و لگاریتمی۲ سوال۲ سوال۱ سوال۲ سوال۱ سوال
حدوپیوستگی۴ سوال۴ سوال۴ سوال۳ سوال۴ سوال
مشتق۲ سوال۴ سوال۴ سوال۲ سوال۴ سوال
کاربرد مشتق۴ سوال۲ سوال۲ سوال۳ سوال۳ سوال

بودجه بندی زیست شناسی شناسی کنکور تجربی

بودجه بندی درس زیست شناسی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :

مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا۰۰۰۰۰
گوارش و جذب مواد۳ سوال۳ سوال۳ سوال۲ سوال۲ سوال
تبادلات گازی۲ سوال۲ سوال۲ سوال۰۰
گردش مواد در بدن۳ سوال۴ سوال۳ سوال۴ سوال۴ سوال
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۳ سوال۰۳ سوال۱ سوال۱ سوال
از یاخته تا گیاه۳ سوال۱ سوال۳ سوال۱ سوال۱ سوال
جذب و انتقال مواد در گیاهان۲ سوال۰۲ سوال۲ سوال۲ سوال
تنظیم عصبی۳ سوال۲ سوال۳ سوال۱ سوال۱ سوال
حواس۳ سوال۲ سوال۳ سوال۱ سوال۱ سوال
دستگاه حرکتی۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
تنظیم شیمیایی۰۱ سوال۰۱ سوال۱ سوال
ایمنی۳ سوال۱ سوال۳ سوال۱ سوال۱ سوال
تقسیم یاخته۱ سوال۱ سوال۱ سوال۰۰
تولیدمثل۳ سوال۲ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
تولیدمثل نهاندانگان۲ سوال۲ سوال۲ سوال۰۰
پاسخ گیاهان به محرکها۱ سوال۱ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال
مولکول های اطلاعاتی۲ سوال۳ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
جریان اطلاعات در یاخته۳ سوال۲ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
انتقال اطلاعات در نسلها۳ سوال۴ سوال۳ سوال۵ سوال۵ سوال
تغییر در اطلاعات وراثتی۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
از ماده به انرژی۱ سوال۲ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال
از انرژی به ماده۲ سوال۱ سوال۲ سوال۳ سوال۳ سوال
فناوری های نوین زیستی۱ سوال۰۱ سوال۱ سوال۱ سوال
رفتارهای جانوران-۲ سوال۰۲ سوال۱ سوال۱ سوال
ترکیبی۰۱۲ سوال۰۸ سوال۸ سوال

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی

بودجه بندی درس فیزیک در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :

مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
فیزیک و اندازه گیری 1 سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
 کار، انرژی و توان۲ سوال۱ سوال۲ سوال۱ سوال۲ سوال
 ویژگی های فیزیکی مواد۳ سوال۳ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
دما و گرما۳ سوال۲ سوال۳ سوال۲ سوال۳ سوال
الکتریسیتە ساکن۳ سوال۳ سوال۳ سوال۴ سوال۳ سوال
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم۲ سوال۴ سوال۳ سوال۴ سوال۳ سوال
مغناطیس و القای الکترومغناطیسی۳ سوال۲ سوال۳ سوال۲ سوال۳ سوال
حرکت بر خط راست۳ سوال۳ سوال۳ سوال۴ سوال۳ سوال
دینامیک۳ سوال۲ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
نوسان و امواج ۴ سوال۷ سوال۴ سوال۴ سوال۴ سوال
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳ سوال۲ سوال۳ سوال۴ سوال۳ سوال

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی

بودجه بندی درس شیمی در آزمون سراسری رشته تجربی به شرح زیر است :

مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
کیهان زادگاه الفبای هستی۴ سوال۴ سوال۳ سوال۵ سوال۵ سوال
ردپای گازها در زندگی۲ سوال۳ سوال۳ سوال۱ سوال۵ سوال
آب، آهنگ زندگی۳ سوال۴ سوال۲ سوال۴ سوال۲ سوال
قدر هدایای زمینی را بدانیم۲ سوال۵ سوال۴ سوال۵ سوال۱ سوال
در پی غذای سالم۴ سوال۳ سوال۴ سوال۴ سوال۲ سوال
پوشاک، نیازی پایان ناپذیر۶ سوال۵ سوال۶ سوال۴ سوال۴ سوال
مولکول ها در خدمت تندرستی۴ سوال۴ سوال۳ سوال۳ سوال۴ سوال
آسایش و رفاه در سایه شیمی۳ سوال۴ سوال۴ سوال۳ سوال۴ سوال
شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری۴ سوال۲ سوال۴ سوال۲ سوال۳ سوال
 شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر۳ سوال۱ سوال۲ سوال۳ سوال۱ سوال

بودجه بندی کنکور انسانی

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی

 • بودجه بندی درس ریاضی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
عبارت های جبری۲ سوال۲ سوال۱ سوال۲ سوال۱ سوال
معادله درجه دوم۱ سوال۱ سوال۱ سوال۲ سوال۱ سوال
تابع۶ سوال۶ سوال۵ سوال۱ سوال۲ سوال
کار با داده های آماری (معیارهای پراکندگی)۱ سوال۱ سوال۲ سوال۱ سوال۱ سوال
نمایش داده ها (نمودار های یک متغیره)۲ سوال۲ سوال۰۲ سوال۲ سوال
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی۱ سوال۲ سوال۱ سوال۱ سوال۲ سوال
آمار(شخص های آماری و سری زمانی)۱ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال۱ سوال
آمار و احتمال۳ سوال۲ سوال۵ سوال۳ سوال۱ سوال
الگوهای خطی (مدل سازی و دنبال حسابی)۲ سوال۱ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی)۱ سوال۲ سوال۲ سوال۱ سوال۱ سوال

بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی

 • بودجه بندی درس اقتصاد در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
اقتصاد چیست۰۱ سوال۱ سوال۰۰
تولید۲ سوال۲ سوال۳ سوال۲ سوال۲ سوال
بازار۲ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
آشنایی با شاخص های اقتصادی۵ سوال۳ سوال۳ سوال۵ سوال۵ سوال
پول۱ سوال۱ سوال۲ سوال۱ سوال۱ سوال
بانک۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
بازار سرمایه۰۱ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال
رشد، توسعه و پیشرفت۰۱ سوال۰۰۰
فقر و توزیع درآمد۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
دولت و اقتصاد۰۰۰۰۰
بودجه و امور مالی دولت۰۱ سوال۱ سوال۰۰
اقتصاد بین الملل۲ سوال۱ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال
اقتصاد ایران۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت۰۰۰۰۰

بودجه بندی ادبیات فارسی اختصاصی کنکور انسانی

 • بودجه بندی درس ادبیات فارسی اختصاصی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
معنی لغت۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۰
تاریخ ادبیات و سبک شناسی۷ سوال۹ سوال۱۱ سوال۹ سوال۹ سوال
عروض۸ سوال۶ سوال۷ سوال۶ سوال۶ سوال
قافیه۲ سوال۲ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال
آرایه ادبی۸ سوال۷ سوال۷ سوال۷ سوال 7 سوال
قرابت معنایی۴ سوال۵ سوال۲ سوال۵ سوال۵ سوال

بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور انسانی

 • بودجه بندی درس عربی اختصاصی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
ترجمه و تعریب۹ سوال۸ سوال۸ سوال۹ سوال۹ سوال
تحلیل صرفی۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
اعرابگذاری۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
قواعد۷ سوال۸ سوال۷ سوال۷ سوال۷ سوال

بودجه بندی تاریخ کنکور انسانی

 • بودجه بندی درس تاریخ در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
سال تحصیلی۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
دهم۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال
یازدهم۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال۳ سوال
دوازدهم۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال

بودجه بندی جغرافیا کنکور انسانی

 • بودجه بندی درس جغرافیا در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
سال تحصیلی۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
دهم۳ سوال۵ سوال۳ سوال۵ سوال۳ سوال
یازدهم۷ سوال۵ سوال۴ سوال۵ سوال۵ سوال
دوازدهم۵ سوال۵ سوال۳ سوال۵ سوال۴ سوال

بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی

 • بودجه بندی درس علوم اجتماعی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
سال تحصیلی۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
دهم۳ سوال۲ سوال۶ سوال۲ سوال۵ سوال
یازدهم۹ سوال۹ سوال۷ سوال۸ سوال۵ سوال
دوازدهم۶ سوال۸ سوال۶ سوال۱۰ سوال۵ سوال
ترکیبی۲ سوال۱ سوال۲ سوال۰۰

بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور انسانی

 • بودجه بندی درس فلسفه و منطق در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
سال تحصیلی۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
منطق دهم۱۰ سوال۹ سوال۹ سوال۹ سوال۱۰ سوال
فلسفه یازدهم۵ سوال۸ سوال۷ سوال۸ سوال۴ سوال
فلسفه دوازدهم۱۰ سوال۸ سوال۹ سوال۸ سوال۶ سوال

بودجه بندی روانشناسی کنکور انسانی

 • بودجه بندی درس روانشناسی در آزمون سراسری رشته انسانی به شرح زیر است :
مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
روان شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه۷ سوال 3 سوال۴ سوال۲ سوال۱ سوال
روان شناسی رشد۴ سوال۳ سوال۳ سوال۴ سوال۴ سوال
احساس، توجه وادراک۱ سوال۳ سوال۲ سوال۴ سوال۳ سوال
حافظه و علل فراموشی۱ سوال۲ سوال۳ سوال۲ سوال۲ سوال
تفکر (۱) حل مسئله۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۱ سوال
تفکر (۲)تصمیم گیری۲ سوال۳ سوال۴ سوال۳ سوال۲ سوال
انگیزه و نگرش۱ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال۱ سوال
روانشناسی سلامت۱ سوال۱ سوال۰۱ سوال۱ سوال
ترکیبی۱ سوال۲ سوال۰۱ سوال۰

بودجه بندی کنکور هنر

بودجه بندی درک عمومی هنر کنکور هنر

 • بودجه بندی درس درک عمومی هنر در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
هنر پیشا تاریخی ایران۲ سوال۲ سوال۱ سوال۱ سوال۳ سوال
هنر ایران باستان۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۳ سوال
هند۶ سوال۶ سوال۵ سوال۱ سوال۲ سوال
اژه و یونان۱ سوال۱ سوال۲ سوال۱ سوال۲ سوال
قرون وسطی۲ سوال۲ سوال۰سوال۱ سوال۳ سوال
خوشنویس۱ سوال۲ سوال۱ سوال۱ سوال۲ سوال
هنر پیشا تاریخی جهان۱ سوال۱ سوال۲ سوال۱ سوال۲ سوال
چین و ژاپن۳ سوال۲ سوال۵ سوال۱ سوال۲ سوال
بین النهرین۲ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۲ سوال
هنر اسلامی ایران۱ سوال۲ سوال۲ سوال۴ سوال۵ سوال
هنر رنسانس۲۰ سوال۲۰ سوال۲۰ سوال۱ سوال۲ سوال
چاپسوالسوالسوال۱ سوال۴ سوال
سبک های هنریسوالسوالسوال۵ سوال۵ سوال
صنایع دستیسوالسوالسوال۲ سوال۳ سوال
عکاسیسوالسوالسوال۳ سوال۳ سوال
موسیقیسوالسوالسوال۱ سوال۳ سوال
نمایشسوالسوالسوال۴ سوال۴ سوال

بودجه بندی درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور هنر

بودجه بندی درس درک عمومی ریاضی و فیزیک در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :

مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
عداد حقیقی۰۱ سوال۰۲ سوال۲ سوال
معادله۲ سوال۲ سوال۳ سوال۱ سوال۱ سوال
نسبت و تناسب۲ سوال۱ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال
رادیکال۵ سوال۳ سوال۳ سوال۱ سوال۱ سوال
هوش هندسی۱ سوال۱ سوال۲ سوال۳ سوال۳ سوال
درصد۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
چند ضلعیسوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۳ سوال
اعداد گویاسوال۱ سوالسوال۱ سوال۱ سوال
مثلث۱ سوال۱ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال
الگو سازیسوالسوالسوال۲ سوال۲ سوال
چندضلعیسوال۱ سوال۱ سوال۳ سوال۰ سوال
تبدیلات هندسی۲ سوال۱ سوال۱ سوال۳ سوال۳ سوال
هندسه در فضا۱ سوال۱ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال
دایرهسوالسوالسوال۱ سوال۱ سوال
فشارسوالسوالسوال۱ سوال۱ سوال
گرماسوالسوالسوال۱ سوال۱ سوال
کار و انرژیسوالسوالسوال۱ سوال۱ سوال
نورسوالسوالسوال۱ سوال۱ سوال
خواص موادسوالسوالسوال۱ سوال۱ سوال
مجموع سوالاتسوالسوالسوالسوال۳۰ سوال

بودجه بندی ترسیم فنی کنکور هنر

 • بودجه بندی درس ترسیم فنی در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
تاریخچه۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۰
مثلث۷ سوال۹ سوال۱۱ سوال۱ سوال۰
چند ضلعی۸ سوال۶ سوال۷ سوال۲ سوال۰
ترسیمات هندسی۲ سوال۲ سوال۱ سوال۲ سوال۰
برش و تداخل۸ سوال۷ سوال۷ سوال۱ سوال۰
جایگاه خط و صفحه۴ سوال۵ سوال۲ سوال۱ سوال۰
رسم سه نما۰۰۰۱ سوال۰
مجهول یابی۰۰۰۳ سوال۰
تصاویر سه بعدی۰۰۰۱ سوال۰
هندسه احجام۰۰۰۱ سوال۰
مقیاس۰۰۰۱ سوال۰
نقشه کشی معماری۰۰۰۳ سوال۰
مکعبات کوچک۰۰۰۱ سوال۰

بودجه بندی خلاقیت تصویری تجسمی

 • بودجه بندی درس خلاقیت تصویری تجسمی در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
عناصر و کیفیات بصری۹ سوال۸ سوال۸ سوال۵ سوال۵ سوال
شناخت تکنیک و ابزار۳ سوال۳ سوال۳ سوال۲ سوال۲ سوال
شناخت آثار هنرمندان۱ سوال۱ سوال۱ سوال۳ سوال۳ سوال
شناخت سبک های هنری۷ سوال۸ سوال۷ سوال۳ سوال۳ سوال
مبانی طراحی گرافیک۰۰۰۳ سوال۳ سوال
سایر موضوعات۰۰۰۴ سوال۴ سوال

بودجه بندی خلاقیت نمایشی کنکور هنر

 • بودجه بندی درس خلاقیت نمایشی در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
عناصر نمایش۵ سوال۵ سوال۰۱ سوال۰
نمایش در شرق۵ سوال۵ سوال۰۱ سوال۰
ماسک و گریم۵ سوال۵ سوال۰۱ سوال۰
نمایش در ایران۱۵ سوال۱۵ سوال۱۵ سوال۳ سوال۰
نمایش عروسکی۰۰۰۱ سوال۰
سینمای ایران۳ سوال۵ سوال۳ سوال۴ سوال۰
مباحث فنی سینما۷ سوال۵ سوال۴ سوال۱ سوال۰
سینمای ملل۵ سوال۵ سوال۳ سوال۲ سوال۰
سبک های سینمایی۰۰۰۱ سوال۰
کارگردانان خلاق دوره صامت۰۰۰۱ سوال۰
درک تصویر۰۰۰۲ سوال۰
اسطوره حمایت۰۰۰۱ سوال۰
انیمیشن۰۰۰۱ سوال۰

بودجه بندی خلاقیت موسیقی کنکور هنر

 • بودجه بندی درس خلاقیت موسیقی در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مباحث۱۴۰۲
مد شناسی موسیقی ایرانی۳ سوال
ساز شناسی غربی۴ سوال
ساز شناسی ایرانی۲ سوال
تاریخ موسیقی غرب۱ سوال
تاریخ موسیقی ایران۱ سوال
موسیقی فیلم۲ سوال
فرم شناسی۲ سوال
آکور شناسی۲ سوال
هارمونی۳ سوال

بودجه بندی خواص مواد کنکور هنر

 • بودجه بندی درس خواص مواد در آزمون سراسری رشته هنر به شرح زیر است :
مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
موادومصالح 3 سوال۲ سوال۱ سوال۳ سوال۰
کاغذ و چاپ 4 سوال۱ سوال۱ سوال۴ سوال۰
شیشه 1 سوال۲ سوال۳ سوال۱ سوال۰
الیاف نساجی۲ سوال۱ سوال۱ سوال     2 سوال     ۰
شیمی رنگ۱ سوال۳ سوال۳ سوال۱ سوال۰
عکاسی۱ سوال۲ سوال۱ سوال۱ سوال۰
ابزار و اسلوب های هنری۳ سوال۱ سوال۲ سوال۳ سوال۰
مرمت و موزه داری۱ سوال۲ سوال۳ سوال۱ سوال۰
حلال ها و رنگ برها۱ سوال ۲ سوال۲ سوال۱ سوال۰
چسب۱ سوال ۲ سوال۲ سوال۱ سوال۰
آلات موسیقی۲ سوال ۲ سوال۱ سوال۲ سوال۰

بودجه بندی کنکور زبان

بودجه بندی زبان تخصصی کنکور زبان

 • بودجه بندی درس زبان تخصصی در آزمون سراسری رشته زبان به شرح زیر است :
مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
گرامر۱۰ سوال۱۰ سوال۱۰ سوال۱۰ سوال۱۰ سوال
واژگان۱۵ سوال۱۵ سوال۱۵ سوال۱۵ سوال۱۵ سوال
ترتیب واژه۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال
درک مطلب۲۰ سوال۲۰ سوال۲۰ سوال۲۰ سوال۲۰ سوال
کاربرد زبان۱۰ سوال۱۰ سوال۱۰ سوال۱۰ سوال۱۰ سوال
کلوز تست۱۰ سوال۱۰ سوال۱۰ سوال۱۰ سوال۱۰ سوال

بودجه بندی کنکور معارف اسلامی

بودجه بندی ریاضی کنکور معارف اسلامی

 • بودجه بندی درس ریاضی در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
عبارت های جبری۲ سوال۲ سوال۱ سوال۲ سوال۱ سوال
معادله درجه دوم۱ سوال۱ سوال۱ سوال۲ سوال۱ سوال
تابع۶ سوال۶ سوال۵ سوال۱ سوال۲ سوال
کار با داده های آماری (معیارهای پراکندگی)۱ سوال۱ سوال۲ سوال۱ سوال۱ سوال
نمایش داده ها (نمودار های یک متغیره)۲ سوال۲ سوال۰۲ سوال۲ سوال
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی۱ سوال۲ سوال۱ سوال۱ سوال۲ سوال
آمار(شخص های آماری و سری زمانی)۱ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال۱ سوال
آمار و احتمال۳ سوال۲ سوال۵ سوال۳ سوال۱ سوال
الگوهای خطی (مدل سازی و دنبال حسابی)۲ سوال۱ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی)۱ سوال۲ سوال۲ سوال۱ سوال۱ سوال

بودجه بندی اقتصاد کنکور معارف اسلامی

 • بودجه بندی درس اقتصاد در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
اقتصاد چیست۰۱ سوال۱ سوال۰۰
تولید۲ سوال۲ سوال۳ سوال۲ سوال۲ سوال
بازار۲ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال
آشنایی با شاخص های اقتصادی۵ سوال۳ سوال۳ سوال۵ سوال۵ سوال
پول۱ سوال۱ سوال۲ سوال۱ سوال۱ سوال
بانک۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
بازار سرمایه۰۱ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال
رشد، توسعه و پیشرفت۰۱ سوال۰۰۰
فقر و توزیع درآمد۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
دولت و اقتصاد۰۰۰۰۰
بودجه و امور مالی دولت۰۱ سوال۱ سوال۰۰
اقتصاد بین الملل۲ سوال۱ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال
اقتصاد ایران۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت۰۰۰۰۰

بودجه بندی ادبیات فارسی اختصاصی کنکور معارف اسلامی

 • بودجه بندی درس ادبیات فارسی اختصاصی در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
معنی لغت۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۰
تاریخ ادبیات و سبک شناسی۷ سوال۹ سوال۱۱ سوال۹ سوال۹ سوال
عروض۸ سوال۶ سوال۷ سوال۶ سوال۶ سوال
قافیه۲ سوال۲ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال
آرایه ادبی۸ سوال۷ سوال۷ سوال۷ سوال 7 سوال
قرابت معنایی۴ سوال۵ سوال۲ سوال۵ سوال۵ سوال

بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور معارف اسلامی

 • بودجه بندی درس عربی اختصاصی در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
ترجمه و تعریب۹ سوال۸ سوال۸ سوال۹ سوال۹ سوال
تحلیل صرفی۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال۳ سوال
اعرابگذاری۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال۱ سوال
قواعد۷ سوال۸ سوال۷ سوال۷ سوال۷ سوال

بودجه بندی تاریخ کنکور معارف اسلامی

 • بودجه بندی درس تاریخ در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
سال تحصیلی۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
دهم۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال
یازدهم۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال۳ سوال
دوازدهم۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال۵ سوال

بودجه بندی جغرافیا کنکور معارف اسلامی

 • بودجه بندی درس جغرافیا در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
سال تحصیلی۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
دهم۳ سوال۵ سوال۳ سوال۵ سوال۳ سوال
یازدهم۷ سوال۵ سوال۴ سوال۵ سوال۵ سوال
دوازدهم۵ سوال۵ سوال۳ سوال۵ سوال۴ سوال

بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور معارف اسلامی

 • بودجه بندی درس علوم اجتماعی در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
سال تحصیلی۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
دهم۳ سوال۲ سوال۶ سوال۲ سوال۵ سوال
یازدهم۹ سوال۹ سوال۷ سوال۸ سوال۵ سوال
دوازدهم۶ سوال۸ سوال۶ سوال۱۰ سوال۵ سوال
ترکیبی۲ سوال۱ سوال۲ سوال۰۰

بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور معارف اسلامی

 • بودجه بندی درس فلسفه و منطق در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
سال تحصیلی۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
منطق دهم۱۰ سوال۹ سوال۹ سوال۹ سوال۱۰ سوال
فلسفه یازدهم۵ سوال۸ سوال۷ سوال۸ سوال۴ سوال
فلسفه دوازدهم۱۰ سوال۸ سوال۹ سوال۸ سوال۶ سوال

بودجه بندی روانشناسی کنکور معارف اسلامی

 • بودجه بندی درس روانشناسی در آزمون سراسری رشته معارف اسلامی به شرح زیر است :
مباحث۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰۱۴۰۱۱۴۰۲
روان شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه۷ سوال 3 سوال۴ سوال۲ سوال۱ سوال
روان شناسی رشد۴ سوال۳ سوال۳ سوال۴ سوال۴ سوال
احساس، توجه وادراک۱ سوال۳ سوال۲ سوال۴ سوال۳ سوال
حافظه و علل فراموشی۱ سوال۲ سوال۳ سوال۲ سوال۲ سوال
تفکر (۱) حل مسئله۲ سوال۲ سوال۲ سوال۲ سوال۱ سوال
تفکر (۲)تصمیم گیری۲ سوال۳ سوال۴ سوال۳ سوال۲ سوال
انگیزه و نگرش۱ سوال۱ سوال۲ سوال۲ سوال۱ سوال
روانشناسی سلامت۱ سوال۱ سوال۰۱ سوال۱ سوال
ترکیبی۱ سوال۲ سوال۰۱ سوال۰

بودجه بندی کنکور فرهنگیان

در کنکور ۱۴۰۳ و برای نخستین بار، کنکور اختصاصی دانشگاه فرهنگیان برگزار می شود. منابع کنکور فرهنگیان از منابع سایر رشته های تحصیلی مجزا بوده و هر گروه آزمایشی، علاوه بر پاسخگویی به سوالات اختصاصی رشته تحصیلی خود، می بایست به سوالات اختصاصی کنکور فرهنگیان نیز پاسخ دهند. از آن جایی هنوز از بودجه بندی کنکور فرهنگیان اطلاع دقیق در دسترس نیست، به محض برگزاری این آزمون و دریافت بودجه بندی احتمالی آن، این مطلب به روز رسانی خواهد شد. در ادامه مطلب منابع و ضرایب کنکور فرهنگیان را به تفکیک هر درس معرفی خواهیم کرد.

منابع کنکور فرهنگیان

هوش و استعداد معلمی

فاقد منبع مشخص

تعلیم و تربیت اسلامی

کتاب « مهارت معلمي » استاد محسن قرائتی
کتاب دین و زندگی پایه دهم (داوطلبان رشته ریاضی ، تجربی ، فنی و کاردانش)
کتاب دین و زندگی پایه یازدهم (داوطلبان رشته ریاضی ، تجربی ، فنی و کاردانش)
کتاب دین و زندگی پایه دهم (داوطلبان رشته انسانی)
کتاب دین و زندگی پایه یازدهم (داوطلبان رشته انسانی)

تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به کنکور فرهنگیان

تعلیم و تربیت اسلامی
هوش و استعداد معلمی
۴۰ سوال۶۰ دقیقه

مقالات پیشنهادی
تاثیر معدل در کنکور 1404
بهترین کلاس برای کنکور 1404

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *