بودجه بندی کنکور ۱۴۰۴

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۴

بودجه بندی کنکور، شامل یکسری اطلاعات دقیق عددی است که بر اساس کنکور سال قبل، پیش بینی می کند که از هر مبحث هر درس، چه تعداد تست در کنکور طراحی می شود. در این مطلب دقیق ترین بودجه بندی کنکور ۱۴۰۴ برای گروه های آزمایشی تجربی، ریاضی

بودجه بندی کنکور ریاضی

دفترچه سوالات کنکور رشته ریاضی بر اساس تغییرات جدید کنکور سراسری شامل دو دفترچه می باشد. در دفترچه اول تعداد 40 تست ریاضیات و در دفترچه دوم برای درس شیمی 30 تست و برای درس فیزیک تعداد 35 آورده شده است.

بودجه بندی ریاضیات کنکور ریاضی

مبحثکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
مجموعه، الگو، دنباله۰11
مثلثات۲21
توان های گویا و عبارت های جبری۱11
معادله و نامعادله۲12
شمارش بدون شمردن۰00
هندسه تحلیلی۰01
تابع۲22
بخش پذیری و تقسیم۰00
تابع نمایی و لگاریتمی۱11
حد و پیوستگی۲22
حد نامتناهی و حد در بینهایت۱11
مشتق۲23
کاربرد مشتق۱11
ترسیم های هندسی و استدلال۰10
قضیه تالس و تشابه۲22
چندضلعی ها۱11
تجسم فضایی۲11
دایره۲22
تبدیل های هندسی۲11
روابط طولی در مثلث۱22
ماتریس۲23
مقاطع مخروطی۲22
بردارها۱21
مبانی ریاضیات۲11
احتمال۲22
آمار توصیفی۲21
آمار استنباطی۰10
نظریه اعداد۱11
گراف۱11
ترکیبیات۳23

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی

عنوان فصلکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
اندازه گیری و چگالی011
کار توان انرژی۱12
ویژگی فیزیکی مواد۳22
دما و گرما قانون گازها۳32
ترمودینامیک۳33

بودجه بندی فیزیک یازدهم

عنوان فصلکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
الکتریسته ساکن۳33
جریان الکتریکی۳34
مغناطیس۲22
القا۲21

بودجه بندی فیزیک دوازدهم ریاضی

عنوان فصلکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
حرکت بر خط راست۳23
دینامیک و حرکت دایره ای۲22
نوسان و امواج۴33
برهم کنش های موج۲33
فیزیک اتمی۲22
فیزیک هسته ای۲32

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی

عنوان مبحثکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
آرایش الکترونی و جدول تناوبی۳23
شیمی آلی۳32
سینتیک۲22
نام گذاری، فرمول نویسی و ساختار لوویس۱21
ترموشیمی۳34
تعادل۲32
جامد های بلوری۲12
استوکیومتری و واکنش ها۴44
اسید و باز۴44
الکتروشیمی۳23
محلول ها۲22
خواص فلزی و نافلزی۱21

بودجه بندی کنکور تجربی

دفترچه سوالات کنکور رشته تجربی بر اساس تغییرات جدید کنکور سراسری شامل 3 دفترچه (برای داوطلبان دارای سهمیه بهیاری 4 دفترچه) می باشد. دفترچه اول: شامل 45 تست زیست، دفترچه دوم: شامل 35 تست شیمی و 30 تست ریاضی، دفترچه سوم: شامل 30 تست ریاضی و 15 تست زمین شناسی و دفترچه چهارم (ویژه بهیاران): 30 تست می باشد.

بودجه بندی زمین شناسی کنکور تجربی

عنوان مبحثکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
آفرینش کیهان و تکوین زمین۴34
منابع معدنی و ذخایر زیربنای تمدن۲32
منابع آب و خاک۲22
زمین شناسی و سازه های مهندسی۲21
زمین شناسی و سلامت۲22
پویایی زمین۲12
زمین شناسی ایران۱22

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی

عنوان فصلکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
مشتق۴33
کاربرد مشتق۲33
حد و پیوستگی۴43
تابع۲33
معادله و نامعادله۳44
آمار و احتمال۳23
مثلثات۴34
لگاریتم و توابع نمایی۱22
مجموعه و دنباله۱21
توان های گویا۱12
شمارش بدون شمردن۱11
هندسه۳21

بودجه بندی زیست شناسی شناسی کنکور تجربی

عنوان فصلکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
گوارش و جذب مواد۳22
تبادلات گازی۲32
گردش مواد در بدن۳33
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۲23
از یاخته تا گیاه۱11
جذب و انتقال مواد در گیاهان۱11
تنظیم عصبی۳34
حواس۳33
دستگاه حرکتی۲32
تنظیم شیمیایی۱23
ایمنی۳22
تقسیم یاخته۱22
تولید مثل۳22
تولید مثل نهاندانگان۱11
پاسخ گیاه به محرک ها۱11
مولکول های اطلاعاتی۲22
جریان اطلاعات در یاخته ها۳32
انتقال اطلاعات در نسل ها۳22
تغییر در اطلاعات وراثتی۲22
از ماده به انرژی۱22
از انرژی به ماده۲11
فناوری های نوین زیستی۱11
رفتارهای جانوران۱11

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی

بودجه بندی فیزیک دهم تجربی

عنوان فصلکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
فیزیک و اندازه گیری۱11
کار انرژی توان۲32
ویژگی های فیزیکی مواد۲22
دما گرما قانون گازها۳23

بودجه بندی فیزیک یازدهم تجربی

عنوان فصلکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
الکتریسته ساکن۳33
جریان الکتریکی۳33
مغناطیس و القا۳33

3بودجه بندی فیزیک دوازدهم تجربی

عنوان فصلکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
حرکت بر خط راست۳23
دینامیک۳33
نوسان و امواج۴43
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳44

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی

عنوان مبحثکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
آرایش الکترونی و جدول تناوبی۵55
شیمی آلی۵45
سینتیک۲32
نام گذاری، فرمول نویسی و ساختار لوویس۱21
ترموشیمی۴34
تعادل۲33
جامد های بلوری۲32
استوکیومتری و واکنش ها۴34
اسید و باز۴33
الکتروشیمی۳32
محلول ها۲22
خواص فلزی و نافلزی۱12

بودجه بندی کنکور انسانی

کنکور رشته انسانی شامل دو دفترچه می باشد، دفترچه اول شامل: دروس ریاضی، ادبیات اختصاصی، علوم اجتماعی و روانشناسی و دفترچه دوم شامل: عربی اختصاصی، تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، فلسفه و منطق می باشد.

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی

عنوان مبحثکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
عبارت های جبری322
معادله درجه دوم123
تابع433
کار با داده های آماری231
نمایش داده ها112
آشنایی با منطق و استدلال های ریاضی121
آمار223
احتمال322
الگوهای خطی122
الگو های غیر خطی211

بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی

عنوانکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
تولید۲32
بازار۲22
آشنایی با شاخص اقتصادی۵45
پول و بانک۲22
فقر و توزیع درآمد۱12
اقتصاد بین الملل۲11
اقتصاد ایران۱21

بودجه بندی ادبیات فارسی اختصاصی کنکور انسانی

عنوانکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
تاریخ ادبیات و سبک شناسی۹88
عروض۶67
قافیه۲21
ترکیبی عروض و قافیه۱22
آرایه ادبی۷67
قرابت معنایی۵65

بودجه بندی عربی اختصاصی کنکور انسانی

عنوانکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
ترجمه۸78
تحلیل صرفی۳43
ضبط حرکات۱12
قواعد۷65
مفهوم۱22

بودجه بندی تاریخ کنکور انسانی

مبحثکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
تاریخ دهم5 سوال44
تاریخ یازدهم3 سوال45
تاریخ دوازدهم5 سوال54

بودجه بندی جغرافیا کنکور انسانی

عنوانکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
دهم۳44
یازدهم۵54
دوازدهم۴34

بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی

عنوانکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
پایه دهم۵65
پایه یازدهم۵45
پایه دوازدهم۵55

بودجه بندی فلسفه کنکور انسانی

پایهکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
دهم۴53
یازدهم۳24
دوازدهم۳33

بودجه بندی منطق کنکور انسانی

عنوانکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
منطق ترازوی اندیشه۱11
لفظ و معنا۱12
مفهوم و مصداق۱11
انواع و شرایط تعریف۱11
اقسام استدلال و کاربردهای آن۱21
قضیه حملی۱11
احکام قضایا۱11
نگاهی به تاریخچه معرفت۱11
قضیه شرطی و قیاس استثنایی۲11

بودجه بندی روانشناسی کنکور انسانی

عنوانکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
روانشناسی، تعریف و روش مطالعه۱21
روان شناسی رشد322
احساس، توجه، ادراک۳22
حافظه و علل فراموشی۲23
تفکر (۱) حل مسئله۲22
تفکر (۲) تصمیم‌گیری۲32
انگیزه و نگرش۱11
روانشناسی سلامت۱12

بودجه بندی کنکور هنر

کنکور هنر تنها یک دفترچه سوالات دارد که تعداد 100 تست را به خود اختصاص داده است. دروس اختصاصی کنکور هنر شامل:

 • درک عمومی هنر: ۵۰ سوال
 • درک عمومی ریاضی و فیزیک: ۳۰ سوال
 • خلاقیت تصویری و تجسمی: ۲۰ سوال

بودجه بندی درک عمومی هنر کنکور هنر

مبحثکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
هنر پیشا تاریخ ایران323
هنر ایران باستان333
هند233
اژه و یونان233
قرون وسطی322
خوشنویس222
هنر پیشا تاریخی جهان222
چین و ژاپن223
بین النهرین232
هنر اسلامی ایران544
هنر رنسانس233
چاپ433
سبک های هنری545
صنایع دستی342
عکاسی332
موسیقی344
نمایش434

بودجه بندی درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور هنر

مبحثکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
اعداد حقیقی221
معادله122
نسبت و تناسب212
رادیکال123
هوش شناسی322
درصد111
هوش و ریاضی111
اعداد گویا121
مثلث212
الگو سازی222
چند ضلعی322
تبدیلات هندسی332
هندسه در فضا232
دایره111
فشار111
گرما111
کار و انرژی112
نور111
خواص مواد111

بودجه بندی خلاقیت تصویری تجسمی

مبحثکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
عناصر و کیفیات بصری545
شناخت تکنیک و ابزار233
شناخت آثار هنرمندان322
شناخت سبک های هنری333
مبانی طراحی گرافیک344
سایر موضوعات443

بودجه بندی کنکور زبان

کنکور زبان نیز مانند کنکور هنر تنها یک دفترچه دارد و تعداد 70 تست را شامل می شود. کلیه تست ها مربوط مباحث به زبانی است که داوطلب موقع ثبت نام انتخاب کرده باشد (انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و …). در جدول زیر مباحثی که از آن ها تست طراحی می شود را آورده ایم:

مبحثکنکور 1402 نوبت اولکنکور 1402 نوبت دومکنکور 1403 نوبت اول
واژگان۱۵1616
گرامر۱۰1010
کاربرد زبان۱۰910
ترتیب واژه۵66
کلوز تست۱۰910
ریدینگ۲۰2018

مقالات پیشنهادی
تاثیر معدل در کنکور 1404
ثبت نام کنکور 1404

4 پاسخ

 1. مرسی که سیر تغییر بودجه بندی رو گذاشتین
  ولی بنظرم داره به سمت راحتتر شدن میره خدا کنه کنکور ۱۴۰۴ هم راحت باشه

 2. مرسی
  خیلی کامل عه
  همین ها رو میخونم توکل بر خدا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *