رشته انسانی کلاسینو

رشته انسانی کلاسینو

موسسه کلاسینو جزو اولین موسسات کنکوری است که برای رشته انسانی از پایه دهم تا کنکور دوره های مختلفی برای کلیه دروس با تدریس اساتید برتر و توانمند کشور برگزار می کند. در این مطلب به معرفی صفر تا صد اسامی اساتید و دوره های رشته انسانی کلاسینو می پردازیم، با ما همراه باشید.

اساتید و دوره های دهم انسانی کلاسینو

دروس رشته انسانی با تدریس بهترین اساتید کشور در دوره های اموزشی مختلفی در کلاسینو برگزار می شود. معمولا دوره های انسانی کلاسینو برای پایه های دهم و یازدهم رشته انسانی در جدول زیر اسامی اساتید و دوره های دهم رشته انسانی به طور دقیق آورده شده است:

درساستاد مدرسعنوان دوره
ریاضیخسرو محمدزادهکلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم ریاضی انسانی استاد خسرو محمدزاده
منطقعلی فروغی نیاکلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم منطق استاد علی فروغی نیا
علوم و فنونفراز توکلیکلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم علوم و فنون استاد فراز توکلی
اقتصادپویا بهشتیکلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم اقتصاد استاد پویا بهشتی
جامعه شناسیحمید اثباتیکلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم جامعه شناسی استاد حمید اثباتی
ادبیاتفراز توکلیکلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم ادبیات عمومی استاد فراز توکلی
عربیوهاب اصغریکلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم عربی استاد وهاب اصغری
دینیروزبه فکریکلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم دینی استاد روزبه فکری
زبانمیلاد قریشیکلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم زبان استاد میلاد قریشی

اساتید و دوره های یازدهم انسانی کلاسینو

درساستاد مدرسعنوان دوره
ریاضیخسرو محمدزادهکلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم ریاضی انسانی استاد خسرو محمدزاده
علوم و فنونفراز توکلیکلاس آنلاین علوم و فنون ویژه رشته انسانی سال یازدهم استاد فراز توکلی
ادبیاتفراز توکلیکلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم ادبیات استاد فراز توکلی
عربیمحمد مهدی شاهرودیکلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم عربی استاد محمد مهدی شاهرودی
دینیروزبه فکریکلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم دینی استاد روزبه فکری
زبانمیلاد قریشیکلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم زبان استاد میلاد قریشی

اساتید و دوره های دوازدهم انسانی کلاسینو

درساستاد مدرسعنوان دوره
ریاضیخسرو محمدزاده1_ کلاس آنلاین ریاضی ویژه رشته ی انسانی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد خسرو محمدزاده
2_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ ریاضی انسانی استاد خسرو محمدزاده (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ ریاضی انسانی استاد خسرو محمدزاده
4_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ ریاضی ویژه رشته ی انسانی استاد خسرو محمدزاده شروع از آبان
5_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ ریاضی ویژه رشته ی انسانی استاد خسرو محمدزاده
ریاضیآریان حیدری1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ ریاضی انسانی استاد آریان حیدری
2_ کلاس آنلاین ریاضی ویژه رشته ی انسانی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد آریان حیدری
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ ریاضی انسانی استاد آریان حیدری (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ ریاضی انسانی استاد آریان حیدری
5_ کلاس آنلاین (70 در،7 خوان) کنکور ۱۴۰۴ ریاضی ویژه رشته انسانی استاد آریان حیدری شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین (70 در،7 خوان) کنکور ۱۴۰۴ ریاضی ویژه رشته انسانی استاد آریان حیدری
عربیمحمد واعظی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ عربی تخصصی استاد محمد واعظی
2_ کلاس آنلاین عربی تخصصی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد محمد واعظی
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی استاد محمد واعظی (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی استاد محمد واعظی
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی ویژه رشته انسانی استاد محمد واعظی شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی ویژه رشته انسانی استاد محمد واعظی
عربیمحمد مهدی شاهرودی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ عربی تخصصی استاد محمد مهدی شاهرودی
2_ کلاس آنلاین عربی تخصصی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد محمد مهدی شاهرودی
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی استاد محمد مهدی شاهرودی (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی استاد محمد مهدی شاهرودی
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی ویژه رشته انسانی استاد محمد مهدی شاهرودی شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی ویژه رشته انسانی استاد محمد مهدی شاهرودی
عربیعمار تاجبخش1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ عربی تخصصی استاد عمار تاجبخش
2_ کلاس آنلاین عربی تخصصی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد عمار تاجبخش
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی استاد عمار تاجبخش (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی استاد عمار تاجبخش
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی ویژه رشته انسانی استاد عمار تاجبخش شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی ویژه رشته انسانی استاد عمار تاجبخش
ادبیات تخصصیفراز توکلی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ ادبیات تخصصی استاد فراز توکلی
2_ کلاس آنلاین ادبیات تخصصی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد فراز توکلی
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ ادبیات تخصصی استاد فراز توکلی (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ ادبیات تخصصی استاد فراز توکلی
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ ادبیات تخصصی ویژه رشته انسانی استاد فراز توکلی شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ ادبیات تخصصی ویژه رشته انسانی استاد فراز توکلی
ادبیات تخصصیرضا حسینی یکتا1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ ادبیات تخصصی استاد رضا حسینی یکتا
2_ کلاس آنلاین ادبیات تخصصی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد رضا حسینی یکتا
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ ادبیات تخصصی استاد رضا حسینی یکتا (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ ادبیات تخصصی استاد رضا حسینی یکتا
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ ادبیات تخصصی ویژه رشته انسانی استاد رضا حسینی یکتا شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ ادبیات تخصصی ویژه رشته انسانی استاد رضا حسینی یکتا
فلسفه و منطقعلی فروغی نیا1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ فلسفه و منطق استاد علی فروغی نیا
2_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ فلسفه و منطق استاد علی فروغی نیا (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ فلسفه و منطق استاد علی فروغی نیا
4_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ فلسفه و منطق ویژه رشته انسانی استاد علی فروغی نیا شروع از آبان
5_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ فلسفه و منطق ویژه رشته انسانی استاد علی فروغی نیا
جامعه شناسیحمید اثباتی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ جامعه شناسی استاد حمید اثباتی
2_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ جامعه شناسی استاد حمید اثباتی (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ جامعه شناسی استاد حمید اثباتی
4_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ جامعه شناسی ویژه رشته انسانی استاد حمید اثباتی شروع از آبان
5_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ جامعه شناسی ویژه رشته انسانی استاد حمید اثباتی
اقتصاد و روانشناسیپویا بهشتی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ اقتصاد و روانشناسی استاد پویا بهشتی
2_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ اقتصاد و روان شناسی استاد پویا بهشتی (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ اقتصاد و روانشناسی استاد پویا بهشتی
4_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ روان شناسی ویژه رشته انسانی استاد پویا بهشتی شروع از آبان
5_ کلاس آنلاین روان شناسی ویژه ی رشته ی انسانی کنکور ۱۴۰۴ استاد پویا بهشتی
دینیروزبه فکری1_ کلاس آنلاین دینی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه آمادگی برای امتحانات نهایی خرداد استاد روزبه فکری
2_ کلاس آنلاین دینی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات خرداد استاد روزبه فکری
زبانرضا کیاسالار1_ کلاس آنلاین زبان سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه آمادگی برای امتحانات نهایی خرداد استاد رضا کیاسالار
2_ کلاس آنلاین زبان سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات خرداد استاد رضا کیاسالار
زبانعلیرضا جابری1_ کلاس آنلاین زبان سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه آمادگی برای امتحانات نهایی خرداد استاد علیرضا جابری
2_ کلاس آنلاین زبان سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات خرداد استاد علیرضا جابری
زبانمیلاد قریشی1_ کلاس آنلاین زبان سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه آمادگی برای امتحانات نهایی خرداد استاد میلاد قریشی
2_ کلاس آنلاین زبان سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات خرداد استاد میلاد قریشی

ثبت نام رشته انسانی کلاسینو

برای ثبت نام در دوره های رشته انسانی کلاسینو از طریق لینک زیر وارد پنل پنل کاربری کلاسینو شوید و یا با شماره های مندرج در سایت تماس گرفته و با راهنمایی پشتیبان کلاسینو دوره مورد نظر خود را انتخاب کنید:

ثبت نام کلاسینو

بسیاری از داوطلبان کنکور در کنار رشته های نظری، در یکی از کنکور های هنر یا زبان نیز می توانند شرکت کنند، کلاسینو دوره های مختلفی برای این دو رشته برگزار می کنند. برای آشنایی با دوره های کنکوری کلاسینو روی لینک زیر کلیک کنید:

دوره های کلاسینو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *